2021 06 30 034

Nieuwe visie op leren

Samen groeien, dàt is onze missie. Wij streven naar een plek waar je als kind mag zijn wie je bent, verbinding voelt verwonderd wordt en waar je talenten tot uiting komen. Waar je leert doorzetten en trots bent op je eigen groeistappen. Een plek waar je je grenzen leert verleggen. Wij dagen kinderen uit hun eigen dromen na te jagen, ieder op zijn eigen tempo en niveau.

Vrije Basisschool Sint-Paulus De Wonderboom heeft een nieuwe visie op leren. Het leren wordt hier anders georganiseerd. In onze school zoeken de kinderen zelf naar antwoorden op vragen die zij belangrijk vinden. Op die manier kunnen ze zich ontwikkelen via een ander pad. De school wil kwalitatief goed onderwijs bieden in een veilige en vriendelijke omgeving.

Onze werking

Kinderen leren alsmaar meer. Wanneer ze zelf ervaring kunnen opdoen in de fysieke wereld versnelt dat leerproces nog meer. Je leert met andere woorden beter door het mee te maken. Onze leerlingen halen hun kennis dan ook niet alleen uit boeken. Inzichten vormen het hart van de leerstof.

Wij dagen kinderen uit en bieden een prikkelende omgeving aan, zodat de motivatie om te leren en te groeien van binnenuit komt.

De coaches helpen alle kinderen om hun talenten te ontplooien, initiatieven te nemen en hun eigen mogelijkheden waar te maken. Daarnaast helpen de kinderen ook de talenten van de andere leerlingen te waarderen en ondersteunen.  Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, tolerantie en plezier zijn hierbij de sleutelwoorden. Op die manier zijn ze goed voorbereid om na hun laatste jaar de overgang te maken naar het secundair onderwijs en uiteindelijk een zelfstandige en positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

De coaches helpen de kinderen op een gestructureerde wijze hun eigen weg te vinden in de wereld. Zij zijn zeer professioneel, betrokken en geven het goede voorbeeld. Daarnaast onderhouden ze een open, eerlijke en vooral aandachtige relatie met de kinderen, de ouders en hun eigen collega’s.

195457055_385410602822629_1979498534450360723_n
193582972_343516980500058_6338875825091544877_n

Nesten

Vrije Basisschool Sint-Paulus-De Wonderboom werkt met een systeem van 5 nesten:

  • Vanaf 2,5 jaar: Uiltjes
  • 3 tot 5 jaar: Raven
  • 5 tot 7 jaar: Kolibries
  • 7 tot 10 jaar: Kaketoes
  • 10 tot 12 jaar: Toekans

Elk nest is verdeeld in kleinere niveaugroepen. Bij het begin van de dag komen ze samen voor de ‘werkverdeling’ in de verschillende ruimten. Die ruimten zijn zodanig ingericht dat ze de kinderen uitnodigen om bepaalde acties te ondernemen (bv. rekenruimte prikkelt om te rekenen). Aan het einde van de dag evalueren de nesten wat ze hebben gedaan. Die evaluatie is ook het uitgangspunt voor de vervolgactiviteiten.

De overgang van het ene naar het andere nest gebeurt op een flexibele wijze. Dat betekent dat de kinderen niet hoeven te wachten tot het schooljaar afgelopen is vooraleer ze naar een ander nest mogen gaan. Dat kan ook aan het einde van een kwartaal. Een kind krijgt de mogelijkheid om naar een ander nest te gaan wanneer de leerstof uit dat ander nest beter past bij zijn of haar ontwikkelingsniveau. Het kind kan ook, na zorgvuldig overleg met de ouders, al wat onderdelen meedoen van een volgend nest.

Team van coaches

Op onze school hebben we geen traditionele meesters of juffen. Elk nest wordt begeleid door een team van coaches. Ze krijgen allemaal de opdracht om hun leerlingen te coachen in het leerproces. De teams ontwikkelen, in nauwe samenwerking en op innovatieve wijze, leeromgevingen voor kinderen. Op die manier organiseren en begeleiden de coaches de leerprocessen. Daarnaast zijn er specialisten die binnen de nesten voor verschillende vakgebieden en deskundigen worden ingezet. De school wordt geleid door een directeur in samenspraak met het kernteam.

Kinderen met ondersteuningsvraag

Bij ons is elk kind welkom, ongeacht een eventuele stoornis of beperking. Ouders en leerkrachten zoeken samen welke tools passen bij het kind. Ieder kind heeft namelijk zijn eigen tempo en ontwikkeling. Op onze campus De Deynestraat hebben we een intense samenwerking met het buitengewoon lager onderwijs (basisaanbod Styrka), waarbij expertise gedeeld wordt.