De klasleerkracht als spilfiguur van de zorg

Op onze school streven we naar een aangenaam, veilig en warm leer- en leefklimaat. Om onze leerlingen te begeleiden doorheen hun schoolloopbaan werken we zoveel mogelijk preventief. Leerkrachten proberen problemen te voorkomen. Ze versterken wat goed gaat om te kunnen werken aan wat minder goed gaat. Goede zorg start met goed onderwijs, de leerkracht is de spilfiguur van de zorg.

Dergelijke aanpak zorgt ervoor dat de leerlingen zich goed voelen op school en betrokken zijn bij het klasgebeuren.

Zorg besteden betekent niet alleen de nodige ondersteuning geven, maar evenzeer een vertrouwensvolle relatie opbouwen. Kindgesprekken en zelfevaluaties op regelmatige basis dragen hier ook toe bij.

Groeikansen op maat

Om elke leerling optimale groeikansen te geven, plaatsen we zijn onderwijsbehoeften centraal.

Door leersituaties uit te bouwen die leerrijk en sterk uitdagend zijn en aangepast aan het niveau van het kind, wordt de ontwikkeling van alle leerlingen gestimuleerd. Onze leerkrachten geloven in de groeikansen van al onze leerlingen. Hiervoor zetten we sterk in op het sporenbeleid. Dit is een methode om binnen de klas te differentiëren. Leerlingen kunnen zelfstandig op hun niveau ontwikkelen. Hierbij krijgen ze de kans om hun leerproces in eigen handen te nemen.

 

Ondersteuning op maat

Ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen de nodige ontwikkelingskansen. Het is belangrijk dat zij, mits de extra ondersteuning van zorgleerkrachten, verder kunnen functioneren en groeien.

Ondersteuningsmaatregelen worden in een zorgoverleg besproken en kunnen vastgelegd worden in een zorgplan; dit steeds in samenspraak met betrokken ouders en leerkrachten. Het welbevinden van de leerling en de na te streven doelen op niveau van het kind staan hier centraal.

Zorgleerkrachten kunnen ondersteunend werken binnen de klasgroep, nemen soms een klein groepje leerlingen apart om te differentiëren of werken een apart traject uit voor bepaalde leerlingen. Leerlingen die sterk begaafd zijn kunnen terecht in de kangoeroeklas, dit na overleg met het zorgteam en betrokken ouders.

 

20210423_100049

Expertise op maat

Wanneer de schoolinterne expertise ontoereikend is om een leerling verder te brengen in zijn ontwikkeling kan de hulp ingeroepen worden van externen: CLB, therapeuten, revalidatiecentra, ondersteuningsnetwerk… De samenwerking met deze partners verloopt optimaal en transparant.

Als school streven wij ernaar om zo constructief mogelijk samen te werken:   school – ouders – leerkracht – kind (centraal)

Onze ouders zijn de ervaringsdeskundigen, onze leerkrachten onderwijsprofessionals en onze kinderen mederegisseur van hun eigen leerproces.

20210518_091139